Programma

Onze programmafolder kan u hier downloaden. Momenteel valt ook onze kandidatenfolder in uw bus, deze vindt u hier.

Ons volledige programma kan u hieronder nalezen.

cultuur
ondernemen
whitespace
energie
onderwijs
sport
jeugd
participatie
whitespace
mobiel
ruimte
wonen
natuur
sociaal
whitespace

cultuur

Groen-Open Vld staat voor een  cultuurbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt, met zowel aandacht voor de kunstenaars, cultuurinstellingen als voor verenigingen, artistiek werk, erfgoedinitiatieven enzovoort.

Elke vorm van cultuur is belangrijk. Gevestigde waarden zijn vaak populair, maar ook nieuwe, experimentele vormen moeten een kans krijgen. Of het nu gaat over een groot spektakel of een klein café waar een beginnende muzikant of dichter optreedt, maakt niet uit, het brengt mensen samen en moet daarom gestimuleerd worden. Cultuur emancipeert en verenigt en kan zorgen voor onthaasting en ontspanning.

Kunst en cultuur dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling en versterken maatschappelijke betrokkenheid. Door samenwerking tussen basisonderwijs, de lokale muziek- en kunstacademie en lokale kunstenaars krijgen kinderen en jongeren meer kansen om zich te ontwikkelen.

Cultuurbeleid

De cultuurdienst als cultuurcentrum en beleidscoördinator tussen de verschillende cultuuractoren kunnen we verder uitbouwen.  Hierbij spelen de muziek- en kunstacademie een belangrijke rol. Ondersteuning van het cultuurleven en zeker van het verenigingsleven, de amateurkunsten en de zorg voor zowel het culturele erfgoed als het onroerend erfgoed zijn kerntaken. Een degelijke ruimte voor tentoonstellingen, lezingen en workshops is daarbij onontbeerlijk.

Toegankelijke kunst

In onze parken en openbare ruimte willen we ook kunst een plaats geven.  Zo brengen we kunst tot bij de mensen. Met de uitreiking van een cultuurprijs beogen we de erkenning van personen of organisaties die bijdragen tot onze culturele uitstraling. Lokale muzikanten en kunstenaars willen we meer betrekken bij de Nijlense handelaars,  evenementen en verenigingen.

De vijfjaarlijkse tentoonstellingsroute TOONBEELD blijft een vaste waarde en kan rekenen op een enthousiaste samenwerking met het bestuur. Jaarlijks willen we Nijlense amateurkunstenaars een forum blijven aanbieden om naar buiten te komen. Het enthousiasme waarmee reeds enkele reusachtige totaalspektakels werden gerealiseerd willen we ook in de toekomst ondersteunen.

Erfgoed is een belangrijke pijler. Het Nijlense diamantmuseum annex Slijperij en het Fort van Kessel worden verder uitgebouwd tot belangrijke bezoekerscentra.

Multi-cultuur-eel

We willen niet naast elkaar blijven leven. Cultuur speelt een belangrijke rol in het verbinden en samenbrengen van mensen. Het geeft ook de kans om elkaars cultuur beter te leren kennen en te appreciëren. Diversiteit en ander culturen krijgen stimulansen om Nijlen een pak kleurvriendelijker te maken. Nieuwe initiatieven kunnen hier op inspelen.

boven

energie

De tijdsgeest zit mee, dus ook de gemeente kan niet stilzitten en dient mee de omschakeling te maken en te faciliteren naar duurzame energievormen. In samenwerking met Fluvius en Iveg, onze distributienetbeheerder, wil Groen-Open Vld een actieve rol opnemen om op termijn CO2-neutrale energie te voorzien. Moderne warmtenetten zijn toekomstgericht.

Wij willen initiatieven voor de productie van duurzame energie ondersteunen. Lokale coöperaties, waarin de inwoners kunnen participeren zorgen mee voor een groter draagvlak voor kleinschalige duurzame energieproductie. Om het draagvlak voor deze energieprojecten te versterken willen we de bevolking actief betrekken in alle fasen van het project (infoavonden, eventueel coöperatieve aandelen aanbieden…). Zo krijgen we niet alleen meer inspraak van de lokale bevolking, maar kunnen we ook betere antwoorden bieden op aangereikte problemen, suggesties en alternatieven.

We zoeken mee naar geschikte locaties voor windmolens en projecten voor zonnepanelen of andere duurzame energievormen. Ook de daken van onze gemeentelijke gebouwen kunnen een geschikte locatie zijn.

Tot slot onderneemt het gemeentebestuur een inhaalbeweging om haar eigen gebouwen energiezuinig te maken. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Energiebesparing

Groen-Open Vld wil de huidige lijn verder doortrekken en niet alleen zorgen dat de openbare verlichting ledverlichting is, maar ook dat deze oordeelkundig geplaatst wordt. Dus geen openbare verlichting plaatsen in rustgebieden waar wonen uitdovend is en lichtvervuiling tot een minimum moet worden beperkt.

Meer en meer mensen gebruiken elektrische fietsen. Met de medewerking van Fluvius (Iveg/Infrax) willen wij laadpalen langs fietsroutes promoten. Deze laadpalen kunnen aan rustpunten, zoals horecazaken, geplaatst worden. Ook voorzieningen voor elektrische auto’s moeten het gebruik ervan stimuleren.

Sociale ondersteuning

Groen-Open Vld wil een woonwinkel waar bewoners ook informatie en begeleiding rond water en energie kunnen bekomen. Mensen worden er geholpen om een ‘groene’ stroomleverancier te vinden. Het loket kan ook informatie geven over intergemeentelijke of provinciale groepsaankopen. De gemeente moet actief en prioritair sociaal kwetsbare gezinnen betrekken bij deze groepsaankopen. Derdebetalersregeling zijn een belangrijk beleidsinstrument om energiearmoede te bestrijden. De distributienetbeheerder, OCMW of een andere derdebetaler doet energiebesparende investeringen in huizen van mensen met een laag inkomen. De terugbetaling van de investering gebeurt dan stapsgewijs. De gemeente begeleidt ook gezinnen actief om hun energiefactuur te doen dalen. Dat kan onder andere door eenvoudige energieaudits.

boven

jeugd

Alle kinderen en jongeren krijgen in Bevel, Kessel en Nijlen ruimte om zich te ontplooien. Groen-Open Vld gaat maximaal voor kinderen en jongeren. Zij zijn de toekomst. Wij maken keuzes voor de toekomst en kiezen dus zonder twijfel ook voor hen.

In eerste instantie moeten kinderen kunnen spelen. We maken fysiek ruimte vrij voor kinderen en jongeren. We denken hierbij aan schaduwrijke speeltuinen, klim- en klauterbomen, sportpleintjes en speelbossen, maar bijvoorbeeld ook aan ruimte voor het jeugdhuis. Fysieke ruimte moet echter meer zijn dan enkel die paar gereserveerde plekken, we willen dat kinderen en jongeren hun plek kunnen opeisen op het openbaar domein. We voorzien veilige wandel- en fietsroutes met speelprikkels in onze straten en wijken, we faciliteren speelstraten en creëren zo een kindvriendelijk speelweefsel in onze gemeente.

Kinderen en jongeren mogen ook zichzelf zijn. We creëren in Bevel, Kessel en Nijlen de mentale ruimte zodat kinderen en jongeren ook jong mogen zijn. Waar rondhangende jeugd, skatende tieners en uitgelaten spelende kinderen niet als overlast worden ervaren. Waar ze mogen proberen, leren en experimenteren en fouten mogen maken maar waar ze vooral een meerwaarde zijn ipv een bezorgdheid.

In onze 3 dorpen hebben we een bloeiend verenigingsleven en ook jeugd doet zijn duit ferm in het zakje. Wij ondersteunen hen maximaal bij hun inzet om kinderen en jongeren in onze gemeente een fijne vrije tijd te bezorgen. Financiële ondersteuning van de werkingen en hulp met raad en daad zijn evidenties. Jonge vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging zijn goud waard.

We nemen de jeugdraad als officieel adviesorgaan van de gemeente serieus. Zij adviseren de gemeente over onderwerpen die jeugd logischerwijs aanbelangt zoals subsidiereglementen en speelplekken. Wij vinden dat de lat hoger mag liggen en vinden de mening van jongeren belangrijk in alle beleidsdomeinen. Wij willen binnen alle beleidsdomeinen een jeugdreflex inbouwen. Want wat goed is voor een kind, is ook goed voor een volwassene. De kinderraad is naast de jeugdraad belangrijk om de mening van kinderen te weten te komen. We willen ook daar meer en vaker de mening van kinderen horen door gerichte en laagdrempelige inspraak te organiseren.

De jeugddienst is de onmisbare schakel in de uitvoering van het jeugdbeleid. Een sterke bezetting voor jeugd binnen de dienst Vrije Tijd is daarom essentieel. We blijven investeren in de jeugddienst en we zorgen dat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de medewerkers jeugd.

Het aanbod voor kinderen en jongeren binnen de gemeente is erg waardevol. Grabbelpas, tienerwerking en speelplein vervolledigen het plaatje. We investeren in een uitgebreid en inclusief aanbod voor een groeiende doelgroep.

boven

mobiel

Een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, dat moet de bekommernis zijn van elke wegbeheerder. Het wegennetwerk van Nijlen wordt deels door het gewest (namelijk de N13 Lier-Herentals en de N116 Broechemsesteenweg), maar grotendeels door de gemeente beheerd. De gemeente draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid voor veilig verkeer.

De afwikkeling van het doorgaand verkeer zal in samenspraak met de hogere overheid verder besproken worden, waarbij wij met klem aandringen om, bij filevorming op de autosnelweg, Nijlen niet langer te herleiden tot sluipweg. Een kilometerheffing op onze gewestwegen kan door Nijlen en Kessel rijden minder aantrekkelijk maken voor doorgaand vrachtverkeer. Voor het lokale verkeer ligt de sleutel bij ons gemeentebestuur. De inrichting van onze wegen zal van doorslaggevend belang zijn voor een vlot en veilig gebruik hiervan.

In de eerste plaats denken we dan aan onze schoolgaande jeugd. Onze kinderen moeten zonder gevaar van en naar school kunnen fietsen. Dat los je niet op door enkel de plaatsing van een snelheidssmiley. Niet alleen de schoolomgeving, maar ook het ganse traject naar school moet worden bekeken. Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien, en waar wenselijk fietsstraten ingericht. Dat vraagt een visie, geen oplapwerk. Straten moeten zo worden ingericht dat snel rijden onmogelijk is in schoolomgevingen.

We houden geen pleidooi tegen de auto, wel tegen de jarenlange manier waarop we met onze publieke ruimte zijn omgesprongen. Met een te prominente plaats voor de auto. We gaan de auto uiteraard een plaats geven, en ervoor zorgen dat het autoverkeer vlot kan verlopen. Het STOP-principe kan hierbij een bruikbare leidraad zijn: Eerst Stappen, dan Trappen; vervolgens het Openbaar vervoer, en zo nodig de Personenwagen gebruiken. Vanuit deze visie willen we beginnen met een fietscirculatieplan te ontwikkelen voor onze gemeente.

Laat ons dus de budgetten voor onze straten dan ook in die volgorde bekijken, en niet ad random asfaltlagen afschrapen en vervangen omdat het hun beurt is. Onze prioriteit is ervoor zorgen dat de voetganger – ook de rolstoelgebonden – zich op een vlotte en veilige manier kan verplaatsen. Stoepen met losliggende tegels en stoepranden waar je verongelukt: zo zijn er veel te veel in Nijlen. Daarna komen de fietsvoorzieningen aan de beurt. Ook daar is nog veel werk aan de winkel, te beginnen met goede gescheiden fietspaden en aangepaste – en waar mogelijk overdekte – fietsenstallingen. Deze voorzieningen worden aangepast voor o.a. fietskarren en driewielers. Waar de fietser in contact komt met het autoverkeer moet er duidelijke en betrouwbare signalisatie komen. Haaientanden waar nodig, een knipperlicht, verplichte stop… Om het openbaar vervoer te optimaliseren zitten we graag aan tafel met NMBS, De Lijn en alle andere actoren die op ons grondgebied actief zijn, waarbij uw inbreng ons vertrekpunt is. Frequenties, weekend- en laatavonddiensten zien wij graag aangepast aan uw noden. We dringen bij de NMBS aan om de spreiding van de treinen in Kessel en Nijlen te verbeteren.

Mensen die ervoor kiezen om zich zoveel mogelijk op een duurzame manier te verplaatsen (te voet, met de fiets, bus of trein), moeten hierin ondersteund worden. De gemeente moet snel werk maken van een autodeelsysteem, zodat mensen gemakkelijker de keuze kunnen maken om hun personenwagen weg te doen. Voor grotere inkopen bijvoorbeeld kunnen ze dan op een eenvoudige manier een auto uitlenen. Naar gelang de vraag kan het aantal beschikbare auto’s of het formaat ook steeds worden uitgebreid. Mensen uitgebreid informeren over dit soort alternatieven kan tijdens de autoloze zondag.

Daarnaast pleiten wij voor een duidelijke zonering voor het autoverkeer, waarbij de toegelaten snelheid ook blijkt uit de inrichting van de weg. Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk ontmoedigen, mede door een goede categorisering van onze wegen. Snelheidscontroles blijven uiteraard noodzakelijk.

boven

natuur

Dit is voor Groen-Open Vld een absolute hoofdzaak. Onze omgeving gezond, aangenaam en leefbaar houden voor iedereen en zeker voor onze kinderen en kleinkinderen is een verantwoordelijkheid die we niet mogen ontlopen. Wij beseffen dat we niet de ganse planeet van hieruit kunnen sturen, maar op gemeentelijk vlak kunnen we zeker een zinvolle bijdrage leveren. Want elke kleine stap in de goede richting is levensbelangrijk.`

Er zijn een aantal punten die wij heel graag zouden verwezenlijkt zien, en waarvan wij hopen dat u ons hiervoor de kans geeft. Een lijst die lang niet volledig is.

Samenwerking is de sleutel

We stimuleren samenwerking met bestaande natuur- en milieuverenigingen. Hun kennis op dit vlak kan een stroom van projecten en acties op gang brengen waarin de gemeente samenwerkt of ondersteunt. Natuurverenigingen kunnen bijvoorbeeld niet-gebruikte gemeentegronden beheren.

Groen in de woonzones

Een doordacht openbaar groenbeheer is voor ons een noodzaak. Biodiversiteit is hier het sleutelwoord. Door de juiste keuze van planten en bomen voorkomen we overdadig snoeiwerk en bouwen we een harmonisch samenhangend geheel. Bomen dragen bij tot betere luchtkwaliteit, en een aangename, lommerrijke omgeving.

Ook straatgroen en zeker groendaken kunnen helpen om woonkernen leefbaarder te maken. Ze bufferen water als het regent, verkoelen bij hitte door verdamping en geven schaduw als de zon schijnt.

We maken van Nijlen, Kessel en Bevel een bijvriendelijke gemeente.

Oog voor water

Wij willen voldoende ruimte voor waterbuffergebieden voorzien, zeker in de beek- en riviervalleien. Zo voorkomen we waterellende bij hevige stortbuien. Maak van die plaatsen recreatiezones en/of stiltegebieden, zodat ze tegelijkertijd een rol spelen in de natuurontwikkeling.

Wij willen waar nodig individuele behandeling van afvalwater (IBA) subsidiëren. Het kan niet dat onze natuurgebieden, beken en rivieren worden overspoeld met verontreinigd water. Het ontdubbelen van het afvoerwater moet voor ons beter gecontroleerd en zo nodig ondersteund.

Waterbesparende maatregelen zullen in de toekomst meer dan noodzakelijk zijn. Regenwater is een gratis grondstof en moet dus niet per se worden afgevoerd. Wij willen de aanleg en het gebruik van regenputten aanmoedigen. Nieuwe wijken moeten voor ons waterneutraal worden ingericht, waarbij al het hemelwater wordt gebruikt of kan infiltreren in de bodem.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw hoort hier thuis. Hoevewinkels en biolandbouw passen in een moderne voedselvisie: korte keten (eten van bij ons), geen uitputting van de bodem, minder belastend vervoer en minder tussenpersonen.

Omgaan met afval

Wij willen herbruikbare luiers promoten. Ondersteuning bij aankoop, of het voorzien van een wasdienst in de crèches kan helpen om de afvalberg te verminderen met 1 ton luiers per kind.

Thuiscomposteren helpt de afvalberg te verkleinen en de grondkwaliteit van je tuin te verbeteren. De gemeente kan kringloopkrachten opleiden, die de mensen thuis wegwijs maken in de kunst van het composteren. Zij kunnen ook in de scholen kinderen duurzaam leren omgaan met groenresten. Want dat is geen afval.

Overbodige plastic- en andere verpakking moet eruit. Wij willen de handelaars hiervoor sensibiliseren. Mogelijk kan een (gratis) boodschappentas met als logo ‘1001 facetten’ wel een steuntje zijn voor wie winkelen gaat. In het schoolreglement kan worden opgenomen dat leerlingen alleen herbruikbare brooddozen mogen meebrengen voor hun middagmaal.

Dierenwelzijn

Wij willen een samenleving die respectvol omgaat met mensen, natuur en dieren. Het welzijn van veel dieren komt nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood.

Er moet geluisterd worden naar de noden die er nog zijn bij dierenliefhebbers voor o.a. hondenloopweides/-bossen. Samen met de milieuraad kan bekeken worden waar er geschikte locaties zijn zonder andere diersoorten in hun natuurlijke habitat in gevaar te brengen. Een goede spreiding in heel de gemeente is belangrijk.

We willen graag een diersoort adopteren in de gemeente. Een kleine, vooral symbolische geste maar zo’n initiatief verbindt mensen onderling én verbindt ons met de natuur.

boven

ondernemen

Onze lokale economie verdient meer aandacht. Zowel voor de detailhandel, horeca, markten, kermissen als evenementen zijn er nog heel wat mogelijkheden. Zij zorgen mee voor dorpen waar het aangenaam vertoeven is en waar we heel wat kunnen beleven.

Groen-Open Vld wil het overleg tussen de ondernemers uit alle deelgemeenten en het gemeentebestuur nog meer stimuleren en structureren. Bevel en Kessel verdienen hierbij extra aandacht. Gerichte uitbouw van bestaande en nieuwe campagnes zetten onze lokale handelaars verder in de verf. Ook het gemeentebestuur kan zich engageren om maximaal lokaal te kopen. We zetten eveneens in op duurzaam ondernemen. In onze gemeente is er ruimte om te ondernemen. Niet-hinderlijke KMO’s kunnen terecht in Nijlen, maar steeds met respect voor de draagkracht van de omgeving. Daarnaast bieden we eveneens ruimte aan initiatieven binnen de sociale economie.

Ook ambulante handel (zoals viskramen, fruitkramen, wokmobiel, kip aan ’t spit…) wil Groen-Open Vld nog meer dan nu stimuleren. We merken dat dit type handel op het juiste moment en op de juiste plaats vaak een groot succes kunnen zijn. Denk maar aan de Jaarmarkt. Daarom willen we vanuit het gemeentebestuur een nog meer actieve rol spelen rond dit thema. We kiezen voor het actief promoten van onze gemeente bij marktkramers en bieden hen leuke en doordachte plaatsen aan. We zorgen op deze plaatsen voor de nodige voorzieningen. Aan de burger maken we actief bekend waar hij wanneer terecht kan en waarvoor. Daarbij stimuleren we handelaars om zich aan de noden van de klant aan te passen. Waarom bijvoorbeeld niet meer kramen in de avonduren zodat ook werkenden na het werk hun inkopen kunnen doen? Een avondmarkt rond het Beekpark in de lente of zomer? Doordachte marktplaatsen in Bevel? Een herlancering van de markt in Kessel? Wij willen er actief werk van maken! Ook onze bestaande handelaars en horecazaken zullen hier wel bij varen.

Tot slot verdienen ook kermissen en evenementen onze volle aandacht. Onze horeca kan nog meer betrokken worden bij de vele evenementen die onze gemeente rijk is. Bovendien zorgt een betere spreiding van evenementen over de verschillende dorpen ervoor dat de lokale economie in heel de gemeente kansen krijgt.

boven

onderwijs

Groen-Open Vld wil betaalbaar en zorgzaam gemeentelijk onderwijs aanbieden in goed uitgeruste scholen. Alle leerlingen en medewerkers kunnen er hun talenten maximaal ontwikkelen binnen een warme organisatie waar iedereen zich goed voelt.

Kansen voor iedereen

Het gemeentelijk onderwijs creëert hoop en kansen voor elke leerling door een positief en veilig schoolklimaat met een anti-pestbeleid en zero-tolerantie tegenover discriminatie.

Groen-Open Vld wil de gemeentelijke scholen actief ondersteunen in het omgaan met kansengroepen. Het gemeentelijk onderwijs kan zo verder een voorlopersrol opnemen in het kader van het M-decreet, waarbij alle talenten van de leerlingen gewaardeerd worden en er geïnvesteerd wordt in differentiatiemethodieken en nieuwe onderwijsvormen. Ook sterke leerlingen worden voldoende uitgedaagd. De verschillen tussen leerlingen zijn een belangrijke stimulans voor kwaliteitsvol onderwijs.

Sterke leerkrachtenteams

Het gemeentelijk onderwijs versterkt haar leerkrachtenteams. Een actief HR-beleid heeft oog voor werkzekerheid, begeleiding en voldoende professionaliseringskansen voor leerkrachten. Het gemeentelijk onderwijs maakt werk van een school- en klascultuur waar teamwerk de rode draad vormt. Co-teaching, overleg in vakgroepen en feedbackcultuur zijn belangrijk om de uitdagingen op school aan te gaan

Gezonde leeromgeving

Het gemeentelijk onderwijs verhoogt de gezonde levensomstandigheden van haar leerlingen en medewerkers. Door een groene schoolomgeving, een actieve mobiliteit tussen school en thuis die inzet op fietsen en lopen, gezonde maaltijden en actieve lesvormen.

Brede school en partner in innovatie

Het gemeentelijk onderwijs verbindt de school met haar buurt door accommodatie te delen voor naschoolse activiteiten zoals maatschappelijke projecten en sport.

Het gemeentelijk onderwijs moet een partner zijn van en voor bedrijven en andere organisaties. Een kwaliteitsreferentie en een pionier op het vlak van innovatie.

Positieve keuze en goede aansluiting op de arbeidsmarkt

De gemeente kan met de nodige maatregelen een betekenisvolle bijdrage leveren om een positieve studiekeuze bij leerlingen te bevorderen, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en een gekwalificeerde uitstroom te stimuleren.

boven

participatie

Groen-Open Vld wil een nieuwe verhouding tussen gemeentebestuur en burger. Ook de gemeenteraad in Nijlen willen we terug de rol geven die het toekomt. Strategische discussies horen hier thuis. Daarnaast willen we via participatie het draagvlak van de gemeentelijke beslissingen verhogen. Ons participatief model ziet de burger niet louter als een klant maar eveneens als actieve burgers die in dialoog perfect in staat zijn om het eigenbelang te overstijgen. Cocreatie en coproductie garanderen meer betrokkenheid van onze inwoners.

Voor Groen-Open Vld is de gemeenteraad het hart van de lokale democratie. Relevante informatie moet vlot toegankelijk en raadpleegbaar zijn.  De voorzitter van de gemeenteraad is naar ons inzien best een gewoon raadslid. Dit verrijkt het debat. We zijn voorstander van een laagdrempelig systeem voor inwoners om agendapunten toe te voegen aan de gemeenteraad.

In de openbare gemeenteraadscommissies kunnen zittingen rond bepaalde thema’s gehouden waarop waar externe deskundigen en/of vertegenwoordigers van adviesraden kunnen gehoord worden.

Participatie gedijt het best wanneer het gaat over de onmiddellijke omgeving van mensen. Wijkraden en  buurtcomités worden gestimuleerd. De betrokkenheid bij de omgeving is groot en biedt dus kansen voor verantwoordelijkheid en participatie met betrekking tot hun leefomgeving. Groen-Open Vld wil veel verder gaan dan de huidige feestpremie. We voorzien financiële ruimte voor vernieuwende initiatieven die worden voorgesteld door burgers. Het inrichten van lokale groene ruimte, speelruimte of ontmoetingsruimte, vergroening van de straat, buurtverfraaiing zijn mogelijkheden.

De gemeente neemt een duidelijk engagement om ouderen, jongeren en mensen met een beperking te betrekken in het beleid. Een toetsing van genomen beslissingen moet een geïntegreerd beleid garanderen. We zijn voorstander van formele adviesraden. Vandaag is de commissie ‘mensen met een beperking’ een praatbarak waarmee geen rekening wordt gehouden. Rond armoede en welzijn bestaat in Nijlen nog geen forum. Groen-Open Vld wil meer participatie in het lokaal sociaal beleid. De gemeente dient actief op zoek te gaan naar moeilijk bereikbare doelgroepen. Hierbij kan het sociale dienstencentrum een belangrijke rol spelen.

De inrichting van de leefomgeving  belangt iedereen aan. Groen-Open Vld wil de uitdaging aangaan om reeds vanaf het begin mensen en groepen te betrekken bij de ontwikkeling. Dit geldt eveneens voor de Gecoro die vanaf het begin zijn adviesfunctie moet waarmaken. Via een participatietraject krijgen adviesraden en wijkcomités de garantie dat ze betrokken worden bij een project of plan.

Mobiliteit is dikwijls een controversieel thema. Adviesraden, wijkraden en middenveld worden daarom maximaal betrokken in de uitwerking van een mobiliteitsbeleid. Ook in de nazorg kunnen ze mee informeren en sensibiliseren.

boven

ruimte

De publieke ruimte is de plek waar alle mensen van ons dorp kunnen samenkomen. Om te winkelen, te praten en te ontspannen.  De inrichting van die ruimte bepaalt grotendeels hoe we die plek benutten. In de voorbije decennia is er meer en meer ruimte aan koning auto toegewezen. Overvolle en gevaarlijke wegen, en alsmaar uitbreidende parkings waren het gevolg.

Meer en meer mensen zien dit straatbeeld niet meer zitten. Zij eisen hun straten en pleinen weer voor zich op. Onze gemeentelijke diensten ontwikkelden dan ook straffe plannen voor de toekomst van onze gemeente. Groen-Open Vld wil deze plannen uitvoeren.

Te beginnen met ons Nijlens Kerkplein. Momenteel is dit een grijs en troosteloos dorpsplein. Wij willen hier meer leven in brengen door zitbanken te plaatsen, ruimte voor terrassen te voorzien en meer groen op het plein te brengen. Extra bomen zorgen voor aangename schaduw en we voorzien opnieuw ruimte voor mensen. Dit kan een fonteintje zijn, maar evengoed een speelhoek voor kindjes. Kortom, we zorgen ervoor dat jong en oud elkaar hier kunnen treffen. Zo wordt het dorpsplein weer úw plein waar u graag vertoeft. Dit is ook positief voor de lokale handelaars in de buurt. Ook evenementen, kermissen en markten blijven hier hun thuisbasis hebben. Wij staan open voor al uw suggesties en maken er samen iets mooi van!

Ook de centra van Kessel en Bevel verdienen extra aandacht. We maken van al onze dorpen opnieuw aangename plaatsen.

Daarnaast zijn onze stoepen en stoepranden een bron van ergernis. Zelden aangepast aan rolstoelgebruikers of kinderwagens. Doe maar eens de ronde aan het beruchte vijfarmenkruispunt. Of ga eens met de fiets naar ons fonkelnieuw gemeentehuis met bibliotheek. Hier is nauwelijks fietsenstalling voorzien, geen aangepaste stoeprand en slechts een enkele parkeerplaats voor personen met een handicap.

De toegang tot het zwembad, en dus ook naar de aanpalende school en Beekpark is zeker voor verbetering vatbaar. Hier verplaatst iedereen zich kriskras door elkaar (voetgangers, fietsers en automobilisten). Ook hier is een andere aanpak nodig.

Zolang de inrichtende overheid geen ingrijpende aanpassingen doorvoert aan de infrastructuur zullen de burgers hun gebruik van de publieke ruimte nauwelijks veranderen. Hier ligt dus nog heel veel braakliggend terrein om te werken aan een omgeving waar iedereen zich graag begeeft, zich veilig voelt en niet zomaar gedoogd wordt.

Bibliotheek, zwembad en ga maar door: ook dit behoort tot de publieke ruimte. Onderhoud, verbetering en aanpassing aan nieuwe noden zijn een blijvende uitdaging.

Mobiliteit is hierin heel belangrijk, maar er is zoveel meer mogelijk met de publieke ruimte. Speelstraten, buurtwerking, of gewoon samen zitten praten: vanaf de inrichting hiervoor uitnodigt, zullen mensen die ruimte opzoeken. Elkaar daar vinden. En die ruimte moet veilig en aangenaam zijn. Vuilbakken, hondenweiden, zwerfvuil voorkomen en beheren… er is nog zoveel te doen. Hier willen wij aan werken!

boven

sociaal

Nu OCMW en gemeente samen één organisatie vormen, biedt dit voor Groen-Open Vld een geweldige kans op het toepassen van een integraal sociaal beleid. Dat wil zeggen dat binnen alle beleidsdomeinen een sociale reflex aanwezig moet zijn. Hierdoor willen we mensen meer kansen bieden om op zelfstandige wijze voorgoed uit een moeilijke situatie te geraken. Dat is beter dan enkel steun bieden, zonder langetermijnperspectief. Door de budgetten hiervoor te verhogen investeren we in een dorpsgemeenschap die op lange termijn sterker wordt! Daar worden we allemaal beter van.

Concreet betekent dit dat kansengroepen via een woonloket vlotter toegang hebben tot woon- of energiesubsidies en in hun zoektocht goed ondersteund worden.

In het jeugd, sport- en cultuurbeleid krijgt participatie voor kwetsbare groepen dan ook de nodige aandacht door actief samen te werken met verenigingen, of door sociale voordelen aan te bieden zoals de Uit-Pas. Ook ondersteunen we ten volle initiatieven die personen met een beperking laten deelnemen aan onze gemeenschap, zoals G-sport, jeugdbewegingen,…

In ons dorp zijn er tal van initiatieven met een sociale insteek. De meeste doen hiervoor een beroep op vrijwilligers, andere zijn op professionele leest geschoeid. Groen-Open Vld wil veel meer samenwerken met deze organisaties, en kruisbestuiving mogelijk maken. Concrete voorbeelden zijn het laten beheren van achtergebleven fietsen, veelal aan onze stations, door Opnieuw & Co. Ook bij thuiscomposteren kan de link worden gelegd naar kringloopkrachten.

De schepen van Lokale Economie is er ook één van Sociale Economie. Daarmee willen we onderstrepen dat een gemeentelijk beleid organisaties en ondernemingen ten volle zal ondersteunen die kwetsbare personen op de arbeidsmarkt alle kansen geeft. Als gemeente hebben we daarin een voorbeeldfunctie om deze kansen op arbeid concreet te maken, op maat van iemands mogelijkheden. We denken hierbij concreet aan personen met een beperking, laaggeschoolden, anderstaligen… Dit zorgt voor een inclusieve benadering waarbij deze personen gelijkwaardig deel uitmaken van de samenleving. Als gemeente kunnen we binnen het eigen personeel ook een actief diversiteitsbeleid voeren.

De verdere uitbouw van een Huis van het Kind krijgt onze volle steun. Dit betekent dat we verschillende organisaties gecentraliseerd laten samenwerken en daardoor elkaar kunnen versterken in een geïntegreerde aanpak. Concreet spreken we over Kind & Gezin, Kinderopvang, Kraamzorg, opvoedingsadvies… Ook hierbij zal de laagdrempelige aanpak ervoor zorgen dat we alle gezinnen beter kunnen ondersteunen.

Mensen die dat wensen moeten zo lang mogelijk autonoom kunnen leven en wonen. Mantelzorg vergemakkelijkt dit en daarom moet de gemeente dit extra stimuleren.

Samenwerking met de beide woonzorgcentra en het actief ondersteunen en verder uitbouwen van lokaal dienstencentrum ‘De Geburen’ vinden wij uiteraard zeer zinvol.

Samengevat komt het erop neer dat we met een geïntegreerd sociaal beleid ervoor zorgen dat iedereen op een gelijkwaardige manier deel kan uitmaken van onze dorpsgemeenschappen. We willen hierbij vooral het verbindende karakter benadrukken en stimuleren dat we voor de meest kwetsbaren zorgen onder ons. Voor een ‘warm Nijlen’!

boven

sport

De gezondheid en levenskwaliteit van onze medeburgers wensen we centraal te stellen bij de te nemen beoordelingen en beslissingen in de komende legislatuur. We worden immers dagelijks gewezen op hoe essentieel voldoende beweging is voor onze gezondheid.

Als kandidaten van Groen-Open Vld zijn we er ons dan ook van bewust dat ‘sport’ zonder meer de grootste beweging is die er mondiaal bestaat, en bijgevolg sterk aanwezig is in onze vrijetijdsbesteding.

Naar inzicht en verantwoordelijkheid willen we daarom inzetten op volgende punten.

Versterking en uitbouw van de bestaande sportinfrastructuur binnen de gemeente. Updaten van de technische en reële toestand van de gebouwen en accommodatie waarop het huidig beleid steunt. We durven hierbij dromen van een sportcampus.

Vooral de zorgwekkende toestand van het gemeentelijke zwembad noopt tot een snelle, maar doordachte beslissing, die moet uitmonden in een gedegen renovatie of nieuwbouw. Wij opteren ondubbelzinnig voor het behoud van het gemeentelijke bad, wat haalbaar moet zijn mits de juiste samenwerkingsverbanden.

Degelijke sportinfrastructuur gaat niet enkel over gemeentelijke sporthallen. Ook buiten sporten stimuleren is een belangrijke taak van de gemeente. Op korte termijn zijn het aanleggen van een Finse piste en een Fit-o-meter haalbaar. Hiermee spelen we in op een breed sportief verzoek van onze burgers. Dit is ook altijd toegankelijk voor iedereen, op elk tijdstip van de dag en is bovendien nog gratis ook. Dit zorgt voor een lagere drempel om iedereen aan het bewegen te krijgen.

Verschillende bestaande sportclubs met accommodatie worden draaiende gehouden door vrijwilligers. De instroom van nieuwe mensen staat echter onder druk, dit is nu eenmaal een maatschappelijk gegeven. Rekening houdend met die evolutie, dienen de gemeentelijke diensten maximale ondersteuning te bieden.

Ook G-sport is voor Groen-Open Vld erg belangrijk. Sporten is gezond voor iedereen en verbindt mensen. Ook mensen met een beperking moeten hierin voldoende mogelijkheden krijgen. Vaak hebben G-sporters echter wat meer of andere begeleiding nodig, dus zijn extra trainers of aparte G-lessen aan te raden. Ook hier kan de gemeente een stimulerende en ondersteunende rol spelen om clubs aan te zetten zich hier voor te engageren en te helpen hier in te groeien.

De vrije tijds-pas kan ook ingezet worden om sportclubs betaalbaar te maken voor mensen in armoede of mensen met een beperking. Wij willen immers een gemeente in beweging, voor iedereen.

boven

wonen

Een duurzame betaalbare woning kopen of huren is in Nijlen meer en meer een onhaalbare kaart. Groen-Open VLD wil wonen, inclusief energieverbruik, betaalbaarder maken door actief als actor op te treden. Innovatie, collectieve en creatieve woonvormen maken deel van de mogelijkheden in nieuwe duurzame projecten. Hierbij hebben we aandacht voor alle lagen in de bevolking. Ook de kleine zelfstandige en niet-hinderlijke bedrijvigheid moeten mogelijkheden krijgen binnen onze gemeente. Kwalitatieve groene ruimte voor ontspanning en rust geven een meerwaarde aan kwalitatief wonen.

Betaalbaar wonen voor iedereen met nieuwe recepten zoals wonen waarbij de koper niet langer de grond moet aankopen, of leegstaande verkrotte woningen renoveren en verhuren tot de renovatiekost is terugbetaald, behoren tot de mogelijkheden.

Wij willen het aanbod van het sociale verhuurkantoor (SVK) vergroten en verbeteren binnen onze gemeente. SVK zorgt er mee voor dat lage inkomensgroepen mits huursubsidie een betaalbare woning vinden op de private huurmarkt. Daarnaast garandeert zij de verhuurder elke maand een eerlijke huurprijs en zorgt ze ervoor dat het huis wordt onderhouden zoals van een ‘goede huisvader’ wordt verwacht.

De gemeente kan borg staan voor doelgroepen die anders moeilijk aan een woning geraken.

Gemeentelijke renovatiepremies voor woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor kunnen eigenaars over de streep halen en een actief instrument zijn om de kwaliteit van het woningpatrimonium te verbeteren.

Sensibiliseren en aanzetten tot investeringen voor gezonde en energiezuinige woningen behoren tot de mogelijkheden maar ook collectieve renovaties kunnen de prijzen drukken.

De gemeente biedt volgens ons best alle informatie op maat aan via een woonwinkel. Mensen kunnen er terecht voor info over renovatie, duurzame materialen, energiezuinig bouwen, premies, reglementen, het uitlenen van materiaal maar ook over de mogelijkheden tot sociaal huren en kopen, het recht van opstal en erfdienstbaarheden.

Het loket informeert huurders en verhuurders bij de invoering van kwaliteitsnormen en wijziging huurwetgeving, en helpt bij huurgeschillen.

Cohousing, generatiewonen of kangoeroewonen voor mensen die anders willen wonen moeten kunnen. Het idee van woongemeenschappen houdt in dat men in staat wordt gesteld om infrastructuur en middelen te delen. Op die manier heeft niet iedereen een eigen diepvriezer, grasmachine of opslagruimte nodig. Ook het delen van een auto is zo veel haalbaarder, wat onder meer het milieu ten goede zou komen.

Groen-Open Vld vindt het een kerntaak om ervoor te zorgen dat senioren zo lang en zo goed mogelijk kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Tussen hun woning en het zorgcentrum ligt nog een gamma van opvangmogelijkheden zoals thuiszorg, dagzorgcentra, assistentiewoningen en andere woonvormen op maat van bejaarden. Aanpassingen aan woningen willen we stimuleren met extra aandacht voor woningen in de nabijheid van onze zorgcentra.

Iedereen heeft recht op groene ruimte in zijn omgeving. Jong en oud kunnen er samen van genieten. Naast ingerichte speeltuintjes en sportterreinen nodigen speelbossen of natuurlijk aangelegde speelplekken uit tot creativiteit en avontuur.

boven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s