Naar een oplossing voor ons zwembad

Gisteren nam het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Nijlen een zware beslissing. We sluiten ons zwembad per direct. Groen-Open Vld is zich bewust van de enorme impact die deze sluiting met zich meebrengt. Onze sportclubs, recreatieve zwemmers, startende zwemmers en scholen komen in de problemen. Ons personeel gaat door een onzekere periode.

Als meerderheidspartij stellen we samen met onze collega’s binnen de meerderheid de veiligheid voorop. Het risico, hoe klein ook, dat iemand door één van de perrons (wandelpaden langsheen de zwemkommen) van ons zwembad zou zakken willen we niet nemen. Twee studiebureaus hebben dit risico recent benoemd en gisteren werd het laatste rapport aan het AGB toegelicht.

Vanuit de oppositie hebben ook wij in januari 2018 al gewaarschuwd voor dit scenario. Groen-Open Vld wil nu maar één ding doen: naar de toekomst kijken en voor een haalbare oplossing zorgen.

Wij stellen voor dat een projectleider wordt aangesteld binnen het lokaal bestuur met twee taken.

Enerzijds moeten we de komende weken alle gebruikers en het personeel van ons zwembad helpen bij het zoeken naar alternatieve oplossingen. Samen met de gebruikers moeten contacten worden gelegd met zwembaden in de buurt. We moeten nagaan welke mogelijkheden daar zijn en hoe we alle gebruikers kunnen helpen bij het invullen van hun behoeften. Daarbij dient bekeken te worden of en hoe het lokaal bestuur Nijlen zijn zwemmers kan ondersteunen: praktisch, financieel, administratief.

Anderzijds moet per direct worden gestart met een traject om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen welk aanbod we in de toekomst in onze gemeente nog kunnen realiseren voor zwemmers. Daarbij dient meer dan waarschijnlijk te worden vertrokken van een nieuwbouwproject waarvan de financiering én uitbating niet geheel door het lokaal bestuur Nijlen kan gedragen worden. Vraag is dan ook of er partners zijn en welke rol zij voor zichzelf binnen dit verhaal zien. Daarnaast moeten we, als we een realistische business case hebben, de behoeften van de toekomstige gebruikers in kaart brengen. Nadien volgt dan eventueel een geheel planningsproces rond een eventuele nieuwbouw.

Aan beide bovenstaande elementen zal Groen-Open Vld zeer constructief bijdragen met slechts één doel voor ogen: het zo goed als mogelijk afwikkelen van een situatie die momenteel verre van ideaal is. We roepen iedereen die hierbij betrokken is op om met eenzelfde mindset aan dit dossier te werken.